NL Verzakingsrecht

Algemene Gebruiksvoorwaarden

I: Definities

Product: de overnachtingen en pakketreizen die door Smartholiday worden aangeboden. In de Algemene verkoopsvoorwaarden wordt hiervoor een definitie gegeven.

Gebruiker: een persoon die de website van weekendesk.nl bezoekt, zonder noodzakelijkerwijs een Klant te zijn.

Klant: een persoon die een Product koopt, met dien verstande dat de Klant automatisch als Gebruiker van de Website wordt beschouwd.

Website: de website www.weekendesk.nl

Smartholiday ontvangt u graag op haar Website, die u terugvindt op het adres: www.weekendesk.nl

Publicatiedirecteur: Vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer Pierre Edouard Sterin (Otium Capital)

Zetel: Amazon Web Services INC, 420 Montgomery Street, San Francisco CA94163

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door het bedrijf Smartholiday. 


Smartholiday is een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 10.000 euro en met maatschappelijke zetel te Paris (75017), 75 Rue De Tocqueville en het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer RCS 482 380 888.

Bij toegang tot, raadpleging van en gebruik van de Website, verbindt de Gebruiker zich ertoe de hieronder gedefinieerde gebruiksvoorwaarden na te leven en in acht te nemen.

 

ARTIKEL 1: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website is een creatie die door het intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd. De Website en alle onderdelen ervan (zoals gedeponeerde handelsmerken, logo’s, teksten, enz.) zijn exclusief eigendom van het Bedrijf, dat als enige het recht heeft om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Bij toegang tot de Website wordt aan de Gebruiker een niet-exclusieve gebruikslicentie verleend voor onbeperkt gebruik van de inhoud, en dit uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. 

Bijgevolg is reproductie van documenten die op de Website zijn gepubliceerd alleen toegestaan voor informatieve doeleinden, en dit uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik. 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging, enz. van de Website of een van de onderdelen ervan met een ander doel dan persoonlijk en privégebruik, in het bijzonder commercieel gebruik, is expliciet verboden, ongeacht de drager waarop dit gebeurt, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van het betrokken Bedrijf.

Een toestemmingsverzoek moet aan het volgende adres worden gericht: 75 Rue De Tocqueville - 75017 Paris.

Elke niet-toegestane reproductie of wijziging vormt een strafrechtelijk misdrijf.

De foto’s in de beschrijving zijn uitsluitend beschrijvend bedoeld en hebben geen contractuele waarde.

 

 

ARTIKEL 2: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Smartholiday draagt de privacy van de Klant en de bescherming van door de Klant naar Smartholiday verzonden gegevens hoog in het vaandel en respecteert de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming. Daarom is de Website weekendesk.nl bij de CNIL geregistreerd onder nummer 1337996.

Het Bedrijf verzamelt persoonlijke gegevens over de Klant bij de plaatsing van bestellingen voor Producten. In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés”, met latere aanpassingen, wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij/zij over een recht op toegang, verbetering en verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens beschikt. De Klant kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: 75 Rue De Tocqueville - 75017 Paris.

Bepaalde gegevens die aan de Klant worden gevraagd bij het plaatsen van een bestelling zijn vereist om de bestelling te kunnen valideren, in het bijzonder de namen, het adres, het telefoonnummer, etc.

In overeenstemming met wetten: nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Informatique et Libertés”, met latere aanpassingen, en nr. 2005-575 van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie, mag het Bedrijf per e-mail contact opnemen met de Klant om voor “prospectiedoeleinden” informatie naar de Klant sturen waarmee de Klant de Website beter kan leren kennen, beter kan gebruiken en meer informatie over het aanbod kan vinden. De Klant kan zich echter kosteloos verzetten, met uitzondering van de kosten voor de verzending van de weigering, tegen het gebruik van zijn/haar gegevens als deze worden verzameld, en dit telkens wanneer hij/zij een prospectie-e-mail ontvangt.

Elke Gebruiker van de Website heeft ook de mogelijkheid om informatie per e-mail te ontvangen om de Website beter te leren kennen, beter te gebruiken en meer informatie over het aanbod te vinden door zich in te schrijven voor de Nieuwsbrief.

Mits voorafgaande toestemming van de Gebruiker, kan het Bedrijf de gegevens over de Gebruiker ook aan derden overdragen, bijvoorbeeld aan de Partners.

Om uw inschrijving op de nieuwsbrief van Weekendesk en zijn partners te wijzigen of te verwijderen, kunt u op de link onderaan de Nieuwsbrief klikken.

 

Het Handvest van Kwaliteit wordt als volgt ter beschikking gesteld aan de gebruiker: 
 
De volgende opmerkingen en adviezen worden aanvaard en gepubliceerd:
 
Een objectief bericht
Correct en gepast taalgebruik
Een bericht met relevante informatie over de beoordeling van het verblijf (commentaar over het verblijf, voordelen, apparatuur, activiteiten ...)
Deze berichten kunnen positief en negatief zijn, op voorwaarde dat de tekst niet één van de criteria uit onderstaande "afgewezen" sectie bevat.
 
De volgende commentaren en opmerkingen zullen worden afgewezen:
 
Incorrect taalgebruik betreffende Weekendesk of de Partner
Agressieve, onbeleefde opmerkingen, directe aanvallen, bedreigingen en beledigingen
Discriminatie (leeftijd, religie, sociale groep, ...)
Persoonlijke informatie (ware identiteit, contactinformatie zoals telefoon, e-mail, adres)
Het expliciet benoemen van een klant of werknemer werkzaam bij de Partner
Het benoemen van fysieke informatie en / of persoonlijke informatie over de werknemers van Weekendesk en / of de Partner
Opmerkingen in direct verband met de klantenservice van Weekendesk, Weekendesk zelf of concurrerende bedrijven van Weekendesk en / of van de Partner
Commerciële boodschappen, reclame
 
De klantenservice van Weekendesk kan het nodig achten contact op te nemen met de klant(en) om meer informatie te vragen voor de redenen hieronder vermeld: 
 
Klanten die aangeven dat zij niet geboekt hebben met Weekendesk
Klanten die aangeven dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de gekochte of gereserveerde diensten
Gehele opmerkingen in SMS taal of tekst die sequenties van woorden omvat zonder betekenis
Gehele opmerkingen die concreet bewijs vertonen van belangenconflicten (klant vermelt te hebben gewerkt voor de Partner of Weekendesk)
Beoordelingen waarin de klant meldt ziek of gewond te zijn geraakt als gevolg van zijn verblijf
Commentaren waarin een vermelding wordt gemaakt van gestolen objecten
Commentaren waarin een vermelding van een overledene wordt gemaakt
Klanten die niet zijn verbleven in het betrokken hotel (overboeking, verhuizing naar een ander hotel, annulering van de reservering)
Commentaren waarin een vermelding wordt gemaakt van een beschreven product dat niet overeenstemt met de werkelijkheid, of niet voldoet aan de levensechte foto's
Beoordelingen waarin de cliënt aangeeft te zijn ontvangen met een inferieure behandeling t.o.v. andere klanten omdat zij hebben gekocht met Weekendesk en niet rechtstreeks bij de Partner.
 
In geval van problemen, kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice op het volgende telefoonnummer: 02 29 00 337 (lokaal tarief) van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 9 uur tot 19 uur, die zal proberen om zo goed mogelijk de gebruiker bij te staan.
 

 

ARTIKEL 3: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Artikel 3.1 Inhoud van de Website

Smartholiday stelt alles in het werk om de inhoud van de Website actueel te houden en om de Gebruikers zo correct en nauwkeurig mogelijke informatie te bieden. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie op de Website verouderd of onnauwkeurig is. Het Bedrijf zal alle inspanningen doen die de Gebruiker redelijkerwijs kan verwachten om dergelijke onnauwkeurigheden te corrigeren. 

Elke fout of omissie moet op het volgende adres worden gemeld: 75 Rue De Tocqueville - 75017 Paris.

Artikel 3.2 Toegang tot de Website en aansprakelijkheid

Het Bedrijf spant zich in om de Website toegankelijk te houden, maar heeft geen enkele verplichting om dit zo te houden. De toegang tot de Website kan worden onderbroken, in het bijzonder voor onderhoud, updates en voor alle andere technische redenen die buiten de wil van het Bedrijf vallen, zoals de onderbreking van het telefoonnetwerk, overbelasting van de Website of een panne.  Het Bedrijf is bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen of voor de gevolgen die deze voor de Gebruiker kunnen hebben. 

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen, frauduleuze binnendringing door een derde die tot een wijziging van de vermelde gegevens leidt, elke vorm van bugs, alle programma's of toepassingen die niet compatibel zijn met de door de Gebruiker gebruikte hardware of software en voor schade die de Gebruiker leidt als gevolg van nalatigheden of een fout van zichzelf of van derden.
Bij problemen kan de Gebruiker contact opnemen met de Klantendienst op het volgende telefoonnummer: 02 290 03 37 (oproep aan het normale tarief) van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. De Klantendienst zal zo goed mogelijk proberen te voldoen aan de verwachtingen van de Klant.

Artikel 3.3 Updates van de Website

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de hele of een deel van de Website bij te werken of te verwijderen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving. Het Bedrijf nodigt de Gebruiker daarom uit om deze pagina te bezoeken bij elke raadpleging van de Website om kennis te nemen van de geldende gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen.
De nieuwe gebruiksvoorwaarden worden toegepast voor elke Gebruiker die de Website bezoekt nadat ze online zijn geplaatst.

Artikel 3.4 Hyperlinks.

Artikel 3.4.1 Links naar de Website weekendesk.nl

Links naar de Website mogen alleen tot stand worden gebracht mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartholiday. Een toestemmingsverzoek moet aan het volgende adres worden gericht: 75 Rue De Tocqueville - 75017 Paris.

Elk niet-toegestaan gebruik vormt een strafrechtelijk misdrijf.

Artikel 3.4.2 Links naar andere websites

Deze Website kan met hyperlinks verwijzen naar verschillende websites op het internet die door andere particulieren of bedrijven worden beheerd. De hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorsturen naar de websites van deze bedrijven of particulieren. Smartholiday is niet verplicht om de inhoud van dergelijke websites te verifiëren en voert hierop dus geen controle uit. Deze Websites vallen niet onder de controle van het Bedrijf en het Bedrijf kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de inhoud van de websites, in welke vorm dan ook (bv. logo’s, teksten, afbeeldingen). Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar toegang tot en het gebruik van deze sites.

Artikel 3.5 Cookies

De Website maakt gebruikt van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker worden geplaatst om de navigatie op de Website eenvoudiger te maken en de aangeboden diensten te personaliseren.

Telkens wanneer de Gebruiker verbinding maakt met de Website, ontvangt en registreert het Bedrijf bepaalde informatie (bijvoorbeeld: het type en de versie van de browser van de Klant, zijn/haar besturingssysteem en platform, zijn/haar bestelgeschiedenis, de geraadpleegde producten, de bezoekdata en -uren).

Ze zijn ontworpen zodat ze alleen door het Bedrijf kunnen worden gebruikt.

Om alle functionaliteit van de Website te kunnen gebruiken, is het dus aanbevolen voor de Gebruiker om zijn/haar browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) zo te configureren dat deze Cookies accepteert.
De Gebruiker kan zich echter verzetten tegen het opslaan van Cookies. De meeste browsers geven aan hoe u Cookies kunt weigeren en uitschakelen of hoe u een melding kunt krijgen die de Gebruiker op de hoogte brengt wanneer er Cookies worden verzonden.

 

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing bij alle geschillen, in het bijzonder op de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging ervan.

 

ARTIKEL 5: BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen over de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden vallen volledig onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

 
 
 
Weekendesk heeft deze aanbieding speciaal voor u geselecteerd! Kortingspercentage*** berekend op basis van het referentietarief van ***
Sluiten
Wij gebruiken cookies zodat onze website optimaal voor jou kan werken. Ga verder met de navigatie als u het gebruik ervan aanvaard.  Meer weten